Wij zijn logopedisten en houden ons bezig met communicatie. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het werkterrein. Als logopedist bieden wij in onze praktijk therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren. Hier treft u informatie aan over onze praktijk en over wie er bij ons werken. Tevens geven wij u informatie over de gang van zaken in onze praktijk. Wie werken er in onze praktijk?

 

 

 

Verwijzing
U kunt via uw huisarts, consultatiebureau-arts of een specialist (bijv. KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist ) worden verwezen voor onderzoek of behandeling. Wij zijn ook direct toegankelijk.
Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek dient u een aantal documenten mee te nemen, namelijk:

– Verwijsbrief (niet ouder dan 3 maanden)

– Zorgpas van u of uw kind

– Geldig legitimatiebewijs (dit in verband met de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg

(voor meer informatie www.infoBSNzorg.nl ).

Behandeling
Na het intakegesprek volgt er meestal een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er behandelingen volgen. Iedere behandeling duurt een half uur.
In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld, een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden.
Tijdens de behandeling wordt er geoefend en is het de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken.
Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.
Afbericht
Afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgemeld. Afspraken die te laat of niet zijn afgemeld worden bij u zelf in rekening gebracht . Deze afspraken kunnen niet in rekening gebracht worden bij de zorgverzekeraar. Afberichten kunnen worden ingesproken op het antwoordapparaat (0223-533833 of 06-49918715) per email , whats app of sms worden verstuurd. De betalingsvoorwaarden vindt u onder “contact”
Vergoeding
Declaraties worden maandelijks en rechtstreeks via VECOZO gedaan. In de huidige basisverzekering zit logopedie in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Op dit moment hebben wij contracten met alle zorgverzekeraars . De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar.
Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. Vanaf 2017 heeft het ministerie van VWS en de Autoriteit Consument en Markt het tarief voor logopedische zorg vrij gegeven in het kader van marktwerking in de zorg.
Waarneming
Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.
Samenwerking
Samenwerking Wij werken nauw samen met o.a. huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen, (kinder-) fysiotherapeuten en psychologen. Wij hebben (indien mogelijk) contact met de leerkrachten van de basisschool waarop uw kind zit.
Privacy
De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacybeleid kunt u vinden onder “contact”.
Klachten

Wat te doen bij een klacht ?

Uiteraard doet uw zorgverlener er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen.

Wat kunt u doen als u ontevreden bent?
De eerste stap: een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Wat als u toch een klacht wilt indienen?
Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw zorgverlener is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer hierover op bovengenoemde website.

Wat gebeurt er met mijn klacht?
De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht, kan helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met de betrokken zorgverlener. Uiterlijk binnen 6 weken zal de zorgverlener zijn/haar reactie/oplossing moeten aangeven over de geuite klacht.

Wat als er geen oplossing wordt gevonden?
Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling? Dan kunt u terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen.

Waarover kan ik een klacht indienen?
Een klacht kan betrekking hebben op de geleverde zorg, maar ook op de dienstverlening of organisatie van de praktijk. U kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben onvoldoende te zijn geïnformeerd. Mogelijk is de behandeling niet verlopen als verwacht of afgesproken.

Wat kost het indienen van een klacht?
Een klacht indienen kost u niets. Wilt u een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaalt u 50 euro als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit 100 euro. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.

Komt u er niet uit met deze regeling?
In dat geval bent u uiteraard vrij een juridische procedure te starten om tot een uitspraak van de burgerlijke rechter te komen. Bedenk echter goed of u hiermee het beste bent geholpen.

 

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging voor logopedisten.

NVLF
Postbus 75
3440 AB Woerden
Telefoon: 0348 – 45 70 70